ANBI

Informatie Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)Naam:Stichting Zilverstadrotondes te Schoonhoven


KvK:58139516


RSIN nummer:852892366


Contactgegevens:Van der Heijdenstraat 57

secretariaat2871 ZE SCHOONHOVEN

tel. 0182-384707

e. info@zilverstadrotondes.nl

i.   www.zilverstadrotondes.nlBeloningsbeleid:In artikel 5.6 van de statuten staat het volgende beschreven;

‘De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’


Doelstelling:In artikel 3.1 en 3.2 staat hierover het volgende beschreven;

1.‘Het realiseren van kunstobjecten op de Provinciale wegen N210 en de N216 alsmede op eventuele andere prominente plaatsen, voorzover gelegen binnen de gemeentegrenzen van Schoonhoven alsmede hetgeen hiermee verband houdt in de ruimste zin.’

2.‘De stichting beoogt niet het maken van winst.’


De ANBI jaarstukken zijn ter inzage beschikbaar